وزرا در مجلس ، رای اعتماد بایگانی - اندیشه مطهر شیراز