قاسم سلیمانی ، ولیعد سعودی بایگانی - اندیشه مطهر شیراز