عناصر تروریست ها ، اطلاعات بایگانی - اندیشه مطهر شیراز