رهبر انقلاب ، مسابقات قرآن بایگانی - اندیشه مطهر شیراز