برخورد عجیب آخوندی با خبرنگار بایگانی - اندیشه مطهر شیراز