پیوست عقبه فرهنگی آخرالزمان غرب ( محمدمهدی حامدی ) - اندیشه مطهر شیراز
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  شنبه - ۱ اردیبهشت - ۱۳۹۷  
true
true
پیوست عقبه فرهنگی آخرالزمان غرب ( محمدمهدی حامدی )

بسم الله الرحمن الرحیم پیوست عقبه فرهنگی آخرالزمانی غرب

امروز غرب بیش از آنکه مفهومی جغرافیایی باشد، معنائی ایدئولوژیک دارد و همان گونه که مهدویت به منزله ی الهیاا  امیادب ش و انارژی زا باه ننراری فعاار درشکل دهی به التهابا  اجتمانی، سیاسی و احیای بیداری اسلامی در جهان اسلام قلمداد می گردد و همواره نیز در کانون توجه غرب سیاسی قرار داشته است .آرمگدون و نبرد پایانی جهت بازگشت دوباره ی مسیح نیز به مثابه ی روح سیاست صهیونیسم بین الملل )غرب استکباری( باه شامار مای رود و قاوه ی محرکاه ای اسات در سیاسات وتحولا  اجتمانی دنیای غرب با ابزارهای بزرگ و تأثیرگذاری هم چون غور شیشه ای سینمای صهیونیستی هالیوود که همان نیز آخرالزماان و منیای گرائای اسالامی رانشانه رفته است.

آری، واقعیت این است که تمدن غرب و اسلام با محوریت انقلاب اسلامی ایران به طور غیرمستقیم و نامحسوس، در جدالی آخرالزمانی قارار گرفتاه اناد و ایان نازا، همه ی حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتمانی، اقترادی و نظامی این دو رقیب را به شد  تحت تأثیر خود قرار داده و به همین نگاه بر همه ی حوزه ها اثر گذاشاته اسات و ما سعی داریم در این مقاله، صرفاً به گونه ای گذرا به ارائه ی نمونه هائی در این خروص بسنده کنیم تا خواننده خود باا ورود باه ایان نرصاه و مهالعاه و مشااهده ی شواهد این جدار به نمق مبارزه و وظیفه ی خهیر خود در این نرصه پی ببرد .

قبل از هر بیانی لازم است ابتدا جهت یادآوری پیوست مهدوی انقلاب اسلامی که از همان ابتدا، حرکت امام بر آن استوار بوده است را یادآوری نماییم تا ابتدا، نباارا اولیه ی این مقاله برای خودِ ما روشن گردد.

* امام خمینی )ره( در همان ماه های اولیه ی اوج گیری انقلاب اسلامی در سار ۱۳۴۲ به جمعی از یاران و استوانه های انقلاب فرمودند:

«ترور نکنید که مبارزه ما یکسار و دو سار و سه سار طور می کشد، به دوستانی که حوصله این مبارزه طولانی را ندارند، بگوئید کنار بکشند. ایان مباارزه چناد دهاهادامه خواهد داشت… مبارزه ما محدود به جلوگیری از ترویب یک قانون، تغییر یک وزیر و یا تغییر یک دولت نیست، مبارزه ما بارای فاراهم آوردن زمیناه ظهاورحضر  بقیه الله- ارواحنا له الفداء – است. ازهم اکنون به شما بگویم که نهضت ما سه مرحلاه در پایش دارد. مرحلاه اور، اسالامی کاردن ایاران اسات. بعاد از نیاا کشورمان، از آن به ننوان یک پایگاه برای نیا  سایر کشورهای مسلمان استفاده می کنیم و این، یعنی اسلامی شدن بقیاه کشاورهای مسالمان کاه مرحلاه دوم نهضاتماست… و مرحله سوم این مبارزه، گسترش الگوی حکومتی اسلام به همه جهان است. در این مرحله و هنگامی که همه ملت ها باا الگاوی نادالت گساتر و خاداجویاسلام ناب آشنا شدند می توانیم به حضر  بقیه الله – ارواحنا لتراب مقدمه  الفداء – نرض کنیم که جهان برای تشریف فرمایی و قیام شما آماده است…» و آنگاه نیز که در ماه های پایانی نمر شریف خودشان به سر می بردند، باز این گونه مسئولین را مورد خهاب قرار می دهند که:

«انقلاب مردم ایران ،نقههی شرو  انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارى حضر  حیت – ارواحنافداه- است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهاد وظهور و فرجش را در نرر حاضر قرار دهد .

مسائل اقترادى و مادى اگر لحظهاى مسئولین را از وظیفهاى که بر نهده دارند منررف کند، خهرى بزرگ و خیانتى سهمگین را به دنبار دارد.

باید دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولى این بدان معناا نیسات کاه آنهاا را از اهاداف نظایم انقالاب کاه اییاادحکومت جهانى اسلام است منررف کند».

تا فراموش نکنیم که مهدویت و ظهور منیی نالم بشریت باید شالوده و اساس هرگونه ترمیم گیری ما در نرصه ی سیاسی، اجتمانی، اقترادی، روابط بین الملل و … باشد.

 

* اما عقبه و پیوست فرهنگ آخرالزمانی غرب :

مقدمه: 

با شکل گیری پروتستانیزم توسط مارتین لوتر در ابتدای قرن ۱۶ میلادی و به بهانه ی نهضت اصلاح دینی، صهیونیسم موفق می گردد تاا توساط وی، پایاه ریاز مکتبای درمسیحیت گردد که به پروتستانیزم مشهور شود و به نام مسیحیت و به کام یهود، آرام آرام سلهه ی انتقادی خود را در قالب برتری قوم یهود و نقاش آناان در بازگشاتدوباره ی مسیح بر مسیحیان پاکدلی که قرن ها بازگشت دوباره ی مسیح را به انتظار نشسته اناد تاا باا او هازاره ی خوشاب تی خاود را آغااز نمایناد را تحمیال نمایناد و بدین ترتیب آرام آرام با توسعه ی پروتستانیزم و مهاجر  گسترده ی آن ها به سرزمین جدید یعنی قاره ی تاازه کشاف شاده ی آمریکاا، در ایان سارزمین پایاه ریاز جنبشایصهیونیستی- مسیحی گردیده و زیادخواهی و افزون طلبی خود را در سلهه بر جهان در این سرزمین پهناور دنبار کنند و از توان مسیحیت منیی گارا، باه نفاا اهادافشوم خود ، آن هم در قالب نهضتی دینی بهره جسته و از این ظرفیت و پتانسیل نظیم استفاده کنند.

 

*پروتستانیزم ، بنیاد فکری و اعتقادی غرب: 

تفکر مسیحیت یهودی )پروتستتانیزم با رشد و توسعه ی روزافزون آن در طور قرن های ۱۶ تا ۱۸ میلادی در قالب “انقتبب پیورتتتا  هتا ” در اولاین ساار هاایکشف قاره ی آمریکا۱ توسط «کرتستف کلمب» یا همان «جا  کولن تهودی»، ایمانآورندگان به پروتستانیزم که در ابتدای نهضت اصلاح دینی خود از امنیت چنادانیدر انگلستان برخوردار نبودند، از آن دیار به سرزمین جدید )آمریکا( مهاجر  میکنند و در آن سرزمین جدید، تبادیل باه ادب و فرهناه مهااجرانی مایشاوند کاهانگلستان را در هوای “سرزمین موعود” و دست یازی به ثرو  و قدر  به منظور اییاد یک پایگاه قدرتمند در جهات نیال باه “حاکمیتت جهتانی” قاوم برگزیاده ی خداوند به ننوان یکی از مهمترین زمینه های ظهور و بازگشت دوباره مسیح، مهاجر  خود را آغاز کرده و برای دستیابی به تحقق آمار و آرزوی دور و دراز ایان قاومنژادپرست، ترک وطن کرده بودند .

با آغاز این مهاجر  گسترده، سرانیام با استقرار ایشان در آمریکا، به دلیل تأثیرپذیری     بنیانگازاران این مکتب )پروتستانیزم  از معتقدا  و لاهاو  نهاد قادیمبنی اسرائیل و بسط آن آموزه ها در “پیورتتانیسم مسیحی”، در خود و با خود نهفه جریانی را به همراه داشتند که با آمیزه های فرهنه آخرالزمانی نهد جدید و نهادنتیق۲ و پیشگوئی های حوادث مقارن ظهور حضر  مسیح و آغاز هزاره ی خوشب تی )همان بهشت دنیائی مونود در تفکر یهود و مسیحیت پروتستانیزم(، طی چهارصادسار گذشته آرام آرام، همگام با توسعه ی سیاسی- اجتمانی آمریکا همراه با تفکرا  لاهوتی نهد نتیق یهودیان و همفکران ایشان، تاروی  و پارورش یافتناد و سارانیامتوانستند در قرن بیستم در هیأ  جریانی سیاسی- مذهبی و با ننوان “نو                 انجیلیها” یا “مسیحیت صهیونیستی” نمودار گردند و سپس باا تکیاه بار اخباار و اطلاناا آخرالزمانی نهدین، و به بهانهی                 زمینهسازی ظهور دوم حضر  مسیح              ، حمایت از صهیونیسم یهودی را وظیفه ی خویش دانساته و بتوان  ناد باا بهاره گیاری از هماه ی توانائی ها و قدر  نظامی و اقترادی آمریکایِ قرن ۲۱ جهت تحقق استراتژی سه گا نهی یهود با تشکیل دولت اسرائیل و حمایت از آن بتوانند با      توسعهی حاکمیات یهاودبر “نیل تا فرات” )و به گمان خام خود، خاورمیانه ی جدید(، و به دنبار آن با شکلگیری “حاکمیت جهانی قوم برگزتده ی خداوند” یا هماان دهکاده ی جهاانی بااهپیشواز ظهور دوم حضر  مسیح  و آغاز هزاره ی خوشب تی بروند. و در واقا خواسته نژادی قوم یهود را پس از سه هزار سار انتظار محقق سازند .۳ *نقش آموزه های آخر الزمانی در سلطه ی تهود

در میان تمامی ملل جهان، “قوم تهود” به دلیل قدمت تاری ی خود، بیشترین آثار با مضامین “پیشگوئی های آتنده” را ارائه نموده است؛ و همواره نلاقه اقوام یهاودنسبت به کاهنان و مکاشفا  قدیسان و رهبانان مسیحی در میان آنان، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است، و به همین جهت است که نلی رغم تحریف کتاب مقدس تورا  و انییل، هنوز ب ش های قابل توجهی از این دو کتاب اختراص به “پیشگوئی های آخرالزمانی” و “ظهور دوباره ی موعود منجی” دارد. زیارا کاه هماواره ایانآموزه ها و اخبار غیبیه از طرف انبیاء بزرگ الهی مهرح است. لذا از آن زمان و تاکنون، همین آموزهها تبدیل به دستاویزی برای ساازمان یهاود و منحارفین از یهاود ونراری بوده، و در بستر زمان، همین آموزهها بودهاند که بانث گردیده تا در تمام دوران زندگی بشر و با توسعهی فرهنه اسلامی، تمامی نظریهپردازان، سیاستمداران و نموم مردم جواما غربی و حتی سایر ملل در تبیین سیاستها، تدوین استراتژیها، تولید آثار فرهنگی و تنظیم سیاستهای منهقهای و بینالمللای خاود باا نگااه باه ایانآموزهها، جهتگیریهای سیاسی، اجتمانی و حتی نظامی خود را ترسیم و نملیاتی نمایند. به ویژه در قرن حاضر که تمسک به اینگوناه پیشاگوییهاا منشاأ ثاابتی درحوادث جهانی و منهقهای  میباشد.

در این میان ،“صهیونیسم” با آگاهی و استفادهی ابزاری از تأثیر این آموزه ها، از آن  برای اییاد سلهه ی انتقادی خود بر دنیای مسیحیت و تبدیل ایشاان باه پتانسایلی در خدمت اهداف شوم نژادی خود در “حاکمیت جهانی نژاد تهود” بیشترین استفاده و بهره برداری را نموده است .

به همین دلیل است که شما مشاهده میکنید که صهیونیسم بعد از شرو  دوران رنسانس توسط افرادی چون “نوستترآدامو  ”، با ا هشادار باه فاتح جهاان توساطشریعت حضر  محمد         ، به غرب و تمدن غربی و نیز به دنیای مسیحیت و یهود انلام می کند که روزی مسلمانان و شریعت اسلام به رهبری ایران و تمادن ایرانایو بدنبار ظهور منیی نالم بشریت )مهدی شیعیا          بر جهان مسلط خواهند شد تا بدینترتیب با ساختن جریان اسلامهراسی در بین ایشان، مسایحیت را باه ظرفییتاینلیه اسلام و درنتییه مقابله با مسلمانان و انقلاب اسلامی ایران تبدیل نمایند.

 

                                                        

 1. اواخر قرن ۱۵ میلادی و در سالهای ابتدایی قرن ۱۶ میلادی.
 2. از مجموعه ی کتب موجود از عهد عتیق )تورات( و عهد جدید )انجیل( مانند: تلمود، انجيل يوحنا، رؤياهاي حزقيال نبي و… بیش از نیمی به پیشگوئی های آخرالزمانی اختصاص دارد .
 3. جهت آشنائی و تفصیلی با مبانی فکری مسیحیت پروتستانیزم و صهیونیسم مسیحی در این زمینه می توان به کتاب مسيح يهودي و فرجام جهان، نوشته رضا هلال، ترجمه قبس زعفرانی، چاپ نشر هلال از انتشارات موسسه فرهنگی موعود عصر تهران مراجعه نمائید .

سرانیام نیز توسط ش ریت هایی چون جان نِِلسون داربی و کریستور )پدر معنوی جنبش تدبیری( و ده ها کشیش مسیحی که به دلیل تأثیرپذیری از مبانی دینی مکتب پروتستانیزم اکنون دیگر برتری نژاد یهود و نقش قهعی آنان را در زمینه سازی و بازگشت دوباره ی مسیح باور کرده اند ،بر مبنای پیشگوئیهای کتاب مقدس«جنبش تدبیری» و یا همان «صهیونیسم مسیحی» را شکل داده و با این بهانه که:

«ظهور مسیح نزدتک است و مسیح در سال های ابتداتی قر  بیست وتکم باز خواهد گشت»،

به دنیای مسیحیت این گونه القاء نموده و آن را در میان آنان به یک باور انتقادی تبدیل نمایند تا آنها نیز تمام توان خود را در زمینه سازی ظهور و بازگشت دوباره ی مسیح جهت آغاز هزاره ی خوشب تی ، که نه حمایت بی چون و چرا از یهود به کار گیرند .

صهیونیسم در راستای اهداف شوم خویش در سلهه بر جهان، توسط خیل نظیم کلیساهای پروتستان و کشیش های اوانیلیک و یا بنیادگرا) صهیونیسم مسیحی( به طراحی سناریوی زیر در بهره گیری از تمام ظرفیت های سیاسی، اجتمانی، فرهنگی و حتی نظامی آمریکا و اروپا در قرن بیستم پرداختند .

*اعتقادات صهیونیسم مسیحی 

صهیونیسم مسیحی در مبانی نظری خود معتقد است که قبل از ظهور و یا بازگشت دوبارهی مسیح  و آغاز هزارهی خوشب تی، حوادث و اتفاقا  زیار در جهاانرخ میدهد:

 1. نبرد دائم خیر و شر تا نابودی کامل  نیروهای شر )در دیدگاه آنان مسلمانان کافر(؛
 2. ظهور حضر مسیح           برای نیا  بشریت )نژاد قوم یهود( و وظیفة مسیحیان در اییاد شرایط مربوطه؛
 3. ظهور منیی در صور کنترر فلسهین توسط یهودیان اتفاق خواهد افتاد.
 4. مسلمانان به ننوان دشمن مشترک )شر میبایست نابود گردند.
 5. جنه آخرالزمان )آرمگدون( با مسلمانان )محور اهریمنی( به ننوان مقدمة ظهور مسیح .

به همین جهت است که کشیش «پت رابرتسو » به ننوان رهبر ائتلاف راست مسیحی آمریکایی و «صهیونیسم مسیحی» جهاان در بیاان انتقاادا  خاود در ایانخروص می گوید:

تولد دوبارة اسرائیل تنها نشانة آغاز شمارش معکوس در فرجام و نهایت هستی است و مابقی پیشگوئی های کتاب مقدس باا تولاد اسارائیل باهسرنت شرو  به تحقق پیدا کرد… بازگشت قدس به یهود یکی از مهم ترین حوادثی است که در زمان ما به وقو  پیوسته اسات و دورة غیاریهود به فرجام و پایان خود نزدیک شده است[۱].

و اکنون یعنی در سار های آغازین قرن بیست ویکم میلادی با سلهه ی صهیونیسم بر تمامی ارکان قدر  سیاسی، اقترادی، انتقادی، یا همان «مثلث قدر » و با ت ریص میلیاردها دلار بودجه ی نظامی اما با یک پیوست و پشتوانه ی قوی و مستحکم فرهنگی، دینی، انتقادی ، در میان پروتستان های متعریب آمریکایی و اروپایی به دنبار تعبیر رؤیای سلهه ی خود )صهیونیسم( بر جهان، به بهانه ی ظهور و بازگشت دوِباره مسیح می باشند .

و اینک صرفاً از باب اطلا  شما نزیزان، از میان انبوهی از شواهد و مستندا  این پیوست فرهنگی ، به مواردی چند اشاره می نمائیم و قضاو  را به خواننده مقاله می سپاریم.

*اما در عرصه ی سیاسی: 

کافی است به جملا  زیر که از زبان رؤسای جمهور و یا ش ریت های بلندپایه ی سیاسی آمریکایی و اروپایی طی سالیان متمادی و در محافل رسمی ابراز شده است، با دقت بنگرید .

*رؤسای جمهور معاصر انقلاب اسلامی

– جیمی کارتر: وی پس از انت اب خود به ننوان ریاست جمهوری در نهقی در کنیسه اسرائیل می گوید:

رابهه ما با مردم اسرائیل فراتر از یک رابهه ویژه است، مسئله هم سر نوشتی و هم پیمانی و نفوذ فرهنه یهودیت اسات و ماا چیازی شابیهوحد ، اخلاق، احکام و فرهنه با شما یهودیان داریم .

                                                        

       -کلینگتو : 

با توجه به رؤیای قدیمی سرزمین مونود، دیدگاه خود را امروز به سرزمین مونود جدید می دوزیم. )سار۱۹۹۷([۲]

یهودیان در دوره ریاستجمهوری کلینگتون، رکورد تحکم خود را بر دولت آمریکا شکستند و مسئولیتها را به صور  زیر بین خود تقسیم کردند:

مسئور امور رئیسجمهور و برنامه روزانه: رتکیساتدمن؛ وزیر خزانهداری: رابرت رابین؛ مشاور قانونی: ابز میکوا؛ مشاور اقترادی: آلیس رتولین؛ رئیس شاورایامنیت: ساموئل برگر؛ وزیر دفا : وتلیام کوهن؛ وزیر امور خارجه: ماولین آلبراتت و نیز هفت نفر از یازده نفر مدیران شورای امنیت ملی آمریکا، یهودی بودند. [۳]

دولاند رتگا:

 گرچه ریگان را در ابتدا به ننوان یک هنر پیشه سینمای وسترن هالیوود می شناسیم، ولیکن او بدلیل آن که مادرش از اهاالی کلیساا و خاود او نیاز ب شای ازدوران کودکی و نوجوانی خویش را تحت تعالیم مادر در کلیسا گذرانده است، از جمله رؤسای جمهورِ پایبند و معتقد به انییل و از مسیحیان صهیونیسام باهشمار می رود که در دوران ریاست جمهوری خود زمینه های رشد فزایندة جنبش صهیونیسم مسیحی را فراهم نمود. وی در س نرانی های متعددی باه انتقاادا خود در زمینه آموزه های آخرالزمانی در ارتباط با ظهور مسیح بویژه نبرد آرماگدون اشاره می کند که به برخی از آنها اشاره می نماییم:

درسفر حزقیار می خوانیم، خداوند فرزندان اسرائیل را از میان بت پرستان بر خواهد گزید. آنها همگی یکبار دیگر باه سارزمین موناود باازمی گردند، این گفته پس از دوهزار سار محقق شد و برای اولین بار به نظر می رسد همه چیز در جای خود است، در انتظار آرمگدون و ظهاوردوم مسیح. [۴] در جایی دیگر می گوید:

اسرائیل همان دموکراسی ثابت، استوار و بی همتایی است که می توان به ننوان مکان وقو  آرمگدون به آن تکیه کرد. [۵]  همچنین در سار آخر ریاست جمهوری خود اظهار می دارد که:

آرزو دارم تا زمانی که رئیس جمهور هستم ونده جنه آرمگدون محقق شود و من اولین کسی باشم که خدا باه مان توفیاق دهاد تاا دکماهشلیک سلاحهای هسته ای را به سمت کفار فشار دهم تا من انلام جنه آرمگدون را بنمایم.

-جرج بوش:

 اقداما  او و دولت وی که از سار ۲۰۰۲ میلادی منشاء تحولا  بی شمار سیاسی و حوادث تلخ جهانی از جمله انهدام برج های دوقلو، حمله به افغانساتان و ناراقبه بهانه مبارزه با تروریسم و… بوده است ،و نیز اصرار وی بر اهداف و برنامه های استعماری و جنه طلبانه خویش در دفا  از رژیم غاصب و اشغالگر قدس یا هماان«صهیونیسم تهودی» همه و همه، ناشی از وابستگی شدید وی به القائا  و تفکرا  نهد نتیق و فرهنه تلمودی صهیونیسم مسیحی و یهود مای باشاد. لاذا او خاود را اززمینه سازان ظهور مسیح به شمار می آورد و در موارد متعددی به این انتقادا  خود اشاره می نماید که:

حفظ امنیت اسرائیل در اولویت کار ماست. ما از سوی خداوند مأموریت یافته ایم تا به نام مسیح و مسیحیت وارد جنگی صلیبی باا مسالمانانشویم.

همچنان که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر می گوید:

هرکه با ماست با ماست و هر که با ما نیست نلیه ماست )نبرد خیر و شر در پیشگویی های آخرالزمانی(

نفوذ یهودیان در دوره ریاستجمهوری بوش به حدی رسید که چهار نفر از پن  نضو هیئت آمریکایی مذاکرا  صلح، یهاودی بودناد )دنایس راس، دنیال کاورتس،آرون میلر ،ریچارد هاس( [۶].

و صدها گفته و اقدام وی در حمایت از اسرائیل و م الفت با جمهوری اسلامی ایران که همگی گواه روشنی بر این واقعیت است.[۷]

                                                        

-اوباما رئیس جمهورپیشین آمرتکا: 

به صداقت می گویم که پایبند دفا  از اسرائیل هستم.

وی که بیت المقدس را پایت ت جدائی ناپذیر اسرائیل می داند، در س نرانی خود در سازمان آیپاک حمایت بی چون و چرای خاود را از رژیام صهیونیساتی اسارائیلانلام کرده و می گوید:

خهر ایران برای اسرائیل شدید و واقعی است و هدف من این خواهد بود که این خهر از پیش پا بردارم.

او درخروص حق حاکمیت اسرائیل بر فلسهین میگوید:

« اشتباه نکنید، کسانی که منکر حق حاکمیت اسرائیل هستند، باید منکر وجود زمین زیر پایشاان و آسامان باالای سرشاان هام بشاوند، زیارااسرائیل هیچ جا نمیرود، امروز میخواهم به شما بگویم م روصاً به جوانان تا زمانیکه ایالا  متحده وجود دارد، تنها ن واهید بود»[۸].

اما دونالد ترامپ که اکنون پس از پیروزی در انت ابا  ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی آمریکا، سودای حضور در کاخ سفید را در سر میپروراناد، اکناون مهماانجدید کاخ سفید و رئیسجمهور وقت آمریکا میباشد نیز معتقد است که:

  به رژتم صهیونیستی احترام گذاشته و آ  را درک می کند ،و روابط واشنگتن و تل آوتو در دولت او بهبود خواهد تافت.

اما در بیان دیدگاه  دولتمردان و  تئوریسینهای معروف آمریکایی و انگلیسی نیز به ذکر چند مورد بسنده می کنیم:

گری باور )تئورتسین راست مسیحی صهیونیسم : 

از ابتد دست خداوند بر سر آمریکایی ها بوده و حد اقل ب شی از موفقیت های کشور توسط جرج بوش مرهون ننایت خداوند است.

وی معتقد است که:

جرج بوش از سوی خداوند اجازه ماموریت های خویش را برای رهبری آمریکا و جهان دریافت کرده است .

 رتچارد نیکسو  )کتاب پیروزی بدو  جنگ : 

اسرائیل کشوری است با جمعیتی حدود ۲میلیون نفر که بیش از یک چهارم کل بودجه ما را دریافت می کند.

ما ظرف۴۰سار گذشته دستاوردهای بزرگی در این منهقه )خاورمیانه( داشتیم، حیا  اسرائیل را در ساار ۱۹۴۸ تضامین کارده ایام، تعهاد درمقابل اسرائیل تعهدی ریشه دار است ما متحدان رسمی نیستیم ما چیزی قویتر از یک ورق کاغذ با هم پیوند داریم یک تعهد اخلاقی است که هیچ رئیس جمهوری آن را در گذشته زیر پا نگذاشته و هر رئیس جمهوری در آینده از روی ایمان آن را محترم خواهد شمرد.

وی همچنین می گوید:

آمریکا هرگز اجازه ن واهد داد دشمنان قسم خورده اسرائیل به هدفشان که نابود کردن این کشور است دست یابند، گذشته از دلایل اخلاقایدلایل قوی دیگری برای حمایت ایالا  متحده از اسرائیل وجود دارد.

راجر جیسو  )سناتور کنگره آمرتکا : 

آمریکا به این خاطر با برکت است که ما یهودیان پناهنده به کشورمان را پذیرفتیم و به آن احترام می گاذاریم و از اسارائیل دفاا  مای کنایمزیراما به حق اسرائیل درسرزمین فلسهین انتراف کرده ایم.

*خوب است با تک مورد از سازما  های تأثیرگذار در آمرتکا و اعتقادات آ  ها نیز آشنا شوتم.

. سازما  ائتبف راست مسیحی آمرتکا:

که اینک یکی از قدرتمندترین لابی صهیونیسم در سراسر آمریکا و اروپا بشمار میرود  توسط کشیش های مسیحی پروتستان «موسوم به کشیش های تلوتزتتونی » اداره می گردد، ریاست آن به نهدة کشیش «پََت رابرتسو » می باشد که از همکاران وی می توان از: کشیش جری فالور، جاولی آرویان، جیماز بیکار، جیمای ساوهار )شوگر (، اورار رابرتز، کوبلاند، ریحارددی هان، لیندی گراهام و دهها کشیش دیگر… نام برد .

با توجه به تفکر و انتقادا  حاکم براین سازمان آنان معتقدند که:

«ارادة الهی در اییاد اسرائیل نمودار گشته و خداوند هر کسی که اسرائیل را یاری کند، یاری  میکند و با هر کس کاه نسابت باه آن ناداو

                                                        

ورزد، دشمنی می کند.»

«اییاد اسرائیل به طور حتم بانث وقو  شرط بازگشت دوبارة مسیح می باشد و دفا  از اسرائیل نمل مذهبی و جزئی از اصاور نقایاد اسات وصرف ات اذ یک موضا سیاسی بر حوادث متغیر تأثیر نمی گذارد.»

«اسرائیل تیلی خداوند و میمسة نعمت های او برای نیا  فرزندان بشریت است.»

ایشان در حمایت از اسرائیل و برتری قوم یهود به ننوان ملت برگزیده خداوند تا جائی پیش رفته اندکه درزمینة قوانین مروب درسازمان ملا ل و یاا ساایر میااماجهانی درارتباط بامسائل  بینالمللی به ویژه پیرامون اسرائیل معتقدند که:

«قوانین موضونة بین المللی، اسرائیل را شامل نمی شود، زیرا اسرائیل با همة رژیمهای سیاسی دیگر نالم تفاو  دارد، وجود اسرائیل تیسام ارادةخداست نه حاصل ارضای نیاز بشری و تنها وجوب و شمور خواست و مشیت الهی می تواند اسرائیل را در بر بگیرد که در کتب مقدس آمادهو آشکارترین نمونة آن «وندة خداوند برای ملت برگزیدة اوست.»

همچنین وی در کتاب «پایان نرر» خود، به قریبالوقو  بودن جنه نهایی مقدس تأکید میکند۱۲ و در کتاب «نظم نوین جهانی» ۱۳که در ساار ۱۹۹۱ مایلادی باهرشتهی تحریر درآمده است، مدنی میگردد که:

«جهانیشدن اقتراد و تقویت سازمانهای بینالمللی را موانا اصلی در تحقق اهداف دینی ایوانیلیستهاا قلماداد کارده و تهدیاد مایکناد کاهایوانیلیستها این وضعیت را در آغاز هزارهی سوم تحمل نکرده و دنیا در آن زمان، باید منتظر اقداما  نملی جنگیویان مسیحی باشد».

همچنین آنان معتقدند که در زمینة مسائل خاورمیانه و ترمیم گیری پیرامون آن توسط سیاستمداران کاخ سفید و شورای امنیت ملی آن کشور، می بایست قبال از ات ااذهرگونه ترمیمی ابتدا این ترمیما  با انتقادا  مبتنی بر پیشگوئی های آخرالزمانی تهبیق داده شوند و در صور  مهابقت این ترمیما  با پیشگوییها نسبت باه ات ااذترمیم و موضا گیری متناسب در ارتباط با آنها، اقدام لازم صور  پذیرد.

در این خروص خانم «گرتس هالسل» درکتاب پیشگوئی ها و  سیاستمی گوید:

«هر بارکه انضای شورای امنیت ملی جهت ترمیم گیریهای راجا به خاورمیانه، دور هم جما می شوند، نمایندة کلیسای انییلی جهت تهبیاقترمیما  با انتقادا  مبنی بر پیشگوئی های تورا  و تفاسیر جنگی که این کلیسا وضا کرده است، دنو  می شود».

وی می گوید:

«حتی بعد از انت اب هریک از رؤسای جمهور آمریکا، یک نفر از نمایندگان این کلیسا، ریاست این کشیشان را در انیاام تحلیاف و ساوگندقانون اساسی به نهده می گیرد.»

به ننوان نمونه در خروص جنه نراق در سار ۲۰۰۲ میلادی با توجه به آن چه که در ادبیا  لاهوتی و پیشگوئی های توراتی آمده است که:

«در سرزمین بابل جنگی آغاز می شود و پادشاه بابل از ت ت سرنگون و آن سرزمین آزاد می شود.»

جزئیا  این جنه در نشست سالیانة ۲۰۰۲ در کانادا بین انضای اجلاس «مسیحیت صهیونیسم» مهرح و در این نشست آخرین تحولا  مهم و کالان در منااطق

استراتژیک جهان بررسی و پس از مهرح شدن پیشگوئی ها وسعی در اییاد و برقراری تهابق بین حوادث و پیشگوئی ها، مسئلة «مرگ حیات اممی»۱۴ را مهارح و آن را پیش زمینة ظهور حضر  مسیح       انلام کرده و سپس میوز اشغار آن کشور را صادر نمودند.

از این رو بوش، رئیسجمهور سابق آمریکا قبل از اشغار نراق اظهار داشت که:

«ما با اراده و خواست خداوند وارد اتن جنگ می شوتم.»

 

آنگاه وی در بیان جایگاه سازمان متبو  خود )ائتبف راست مسیحی  در نرصة سیاست ایالا  متحده آمریکا مدنی است که:

ما ابتدا و نه انتهائیم…. در نظام سیاسی در رأس هرم و نه در قاندة آن قرار داریم، در پایان دهة ناود، ائاتلاف مسایحی بازرگ تارین قادر

                                                        

 1. Pat Robertson, the end of the Age October 1995.
 2. Pat Robertson, the new world order 1991.
 3. حیات اممی یعنی جهان دیگر نباید تکه تکه و کشور کشور باشد و باید به صورت یک دهکده درآید و نباید تصمیمات پراکنده گرفته شود، بلکه باید یک عقل واحد باشد و آن عقل آمریکاست. به همین جهت تک روی آمریکا در حمله به عراق و سایر مسائل بین المللی بر همین اساس صورت می گیرد و از ضرورت های پیش زمینه ی ظهور حضرت مسیح توسط ایشان مطرح می گردد .

تأثیرگذار در آمریکا خواهد شد۱۵.

اما در مورد ش ریت و جایگاه اجتمانی رابرتسون باید گفت که وی: ریاست سازمان ائتلاف راست مسیحی۱۶ و رهبری کشیش های مسیحی آمریکا و را نهاده دار می باشد .از او و لیندی گراهام به ننوان رهبر «صهیونیسم مسیحی جها » نام برده می شود.

همچنین وی صاحب اولین و بزرگ ترین غور رسانه ای دنیاست که از جمله می توان به شبکه های معروف NBC ،CNN، فاکس نیوز به همراه روزنامة معروف فاکس نیوز )با انتشار یک میلیون نس ه در روز( متعلق به وزار  دفا  آمریکا پنتاگون، شبکه های رادیوئی ME.TV ،CBN در خاورمیانه از

جمله امپراطور رسانه ای مرداک یهودی مانند الیزیره و در حار حاضر راه اندازی شبکه فارسی زبان ) ۱Farsi( به منظور تاثیر گذاری بر فرهنه اصیل اسلامی در کشورهای فارسی زبان و شبکه رادیوئی CBN و دهها رسانه دیگر اشاره نمود .

* در عرصه های اجتماعی و رسانه ای:

امروزه شبکه های نظیم اجتمانی در غرب )آمریکا و اروپا( از جمله کلیساها، کلیساهای تلویزیونی، حوزه های نلمیه، مؤسسا  فرهنگی، دانشگاه ها و مراکز نلمی- آموزشی و پژوهشی و صدها آثار و کتاب منتشره در غرب، به هدایت افکار نمومی با نواختن بر طبل ظهور و بازگشت دوباره ی مسیح به گونه ای نمل می کنند که همه چیز و همه کس و در رأس آن ها، ش ریت ها و رجار سیاسی، رئیس جمهور و تمامی انضای کنگره و سنا نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا نیز چاره ای جز پیمودن مسیری که آن ها القاء می کنند، نداشته باشند. در اواخر قرن نوزدهم، یکی از مفسران آمریکایی به نام «سایروس اسکوفیلد» براساس افکار جان نلسون داربی انگلیسی )پدر معنوی مسیحیت صهیونیستی( و پیشگوئیهای او در مورد آخرالزمان و شرائط بازگشت دوباره مسیح ، انییل را به گونهای توراتی تفسیر میکند که تمامی بنیادهای فکری و تمدنی جامعهی آمریکایی و اروپایی به آن استوار گشته است و امروزه این انییل )اسکوفیلد(، معتبرترین تفسیر انییل برای پروتستانهای سراسر جهان به شمار میآید و به همین دلیل اکنون جریان مسیحیت صهیونیستی را گروهی از کشیشان بنیادگرای آمریکایی، رهبری میکنند  ۱٫ ۱۴۰۰ رسانه شامل: اینترنت، شبکه های تلویزیونی، شبکه های ماهواره ای، کلیساهای تلویزیونی و… ۱۷

 1. ۱۵۵۰ شبکة رادیوئی

جالب توجه آن که: در همین زمینه در حار حاضربیش از ۳۵ شبکه ماهواره ای به زبان فارسی توسط رسانه های در اختیار آنان جهت        کشاورهاای فارسای زباان ازجمله ایران به صور  شبانه روزی فعار  میباشد.

 1. اییاد ۸ حوزة نلمیه نظیم با ننوان «مرکز دینی خواسته های مسیح» جهت تربیت مبلغ .۱۸
 2. تأسیس و راه اندازی ۱۴۰۰ مرکز دینی بزرگ از جمله: «مرکز دینی رسالت آرمگدون آینده» ۱۹ در آمریکا.
 3. ۲۰۰ مرکز دانشگاهی و آکادمیک بزرگ در اروپا با محورهای شرقشناسی، اسلام و شیعه شناسی تأسیس که تاکنون بالغ بار ۱۰۰،۰۰۰ دانشایوی پروتساتان درآن مشغور به تحریل و یا فارغ التحریل شده اند و به فعالیت در زمینة تبلیغا  صهیونیسم مسیحی مشغور می باشند.

لازم به ذکر است که در ایالا  متحدة آمریکا قریب به ۴۰ سار است که دانشگاهی با ننوان مباحث «آخرالزما  شناسی و مسائل پیرامونی آ » تأسیس گردیادهو تا مقها دکتری فارغ التحریل تربیت می کند.«لیندی گراهام» «مشاور امور فرهنگی جرج بوش»، رئیس جمهور وقت آمریکا در حاار حاضار، فاارغ التحرایل و اساتادهمین دانشگاه می باشد .

 1. چاپ بیش از۳۵۰۰ ننوان کتاب پیرامون این تفکربه ویژه جنه آرمگدون، پیشگویی هاوآخرالزمان و… از کتاب های معروفی که در سهح جهانی منتشر شده، می توان از:

                                                        

 1. همان.
 2. ائتلاف راست مسیحی سازمانی است که تقریباً ۵/۱ میلیون عضو در اکثر ایالتهای آمریکا دارد و شیوه های لابی را دنبال می کند و کمر بندی موسوم به «کمر بند توراتی»را در اطراف آمریکا ایجاد کرده است .
 3. کلیساهای تلویزیونی جری فالول۶۱۰۰۰۰ خانواده را از طریق ۱۶۰ مرکز ،تحت پوشش دارد .
 4. ۸۰۰۰۰ کشیش سخنران و مبلغ مانند خانم جویس مایر، آقای بنی هین و… با صداهای جذاب از طریق ایستگاه های رادیوئی و تلویزیونی به تبلیغ مبانی فکری صهیونیسم مسیحی مشغول می باشند .
 5. این مرکز معتقد و مروج این تفکر می باشند که «هرگز صلح و آرامش در جهان مستقر نخواهد شد تا آنکه حضرت مسیح ظهور کند و هر بشارتی درباره صلح قبل از ظهور آن حضرت سخنی کفر آمیز و ضد خدا و مسیح است.»
  • جنه برای بیت المقدس )جان لای کینه(
  • معبد روزهای آخرالزمان؛
  • معبد مسیح که می آید )جان اسمیت(؛
  • در پیشگوئی های انییل، جای آمریکا کیاست؟ )پرفروش ترین کتاب سار ۲۰۰۱ میلادی در دنیا(، نوشتهی «هار لیدنسی»؛

و کتابهای بی شمار دیگری مانند: سروده های داوود، پیشگوئی ها و سیاست، جنه سرنوشت، نبرد آخر، آرمگدون، ید الله و… نام برد .

تنها از هارلیدنسی، که از او نیز به ننوان یکی از رهبران معروف دینی و مبلّّغ برجستهی انییل در آمریکا نام برده میشود و او را «پادر مکتاب انتقااد باه تحقاقپیشگوییهای انییل» مینامند، بیش از ۲۰ ننوان کتاب در تفسیر پیشگوییهای انییل به چاپ رسیده است و محور همگی این کتابها، آغاز جنه نهائی آرمگدون در فلسهین و ظهور دوبارهی مسیح در آغاز هزارهی سوم میباشد که از جمله معاروف تارین آثاار منتشارهی او، مای تاوان از کتااب «شامارش معکاوس تاا جناه نهاائیآرمگدون»، «زمین؛ سیارهی بزرگ گذشته» و «جنه برای بیتالمقدس» نام برد و بعد از یک ماه از حادثهی ۱۱ سپتامبر، با انتشار کتاب «آمریکا بر سر دوراهی»، این حادثه را زمینهساز آغاز جنه نهائی آرمگدون معرفی کرده است .

 1. ۷٫ صهیونیسم مسیحی در نرصة فیلم و سینما نیز فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده و ضمن سیهره بر هالیوود، سالانه اقدام به ساخت ۵۰۰ الای ۷۰۰ فایلم کوتااه،بلند و سینمائی و حتی کارتون جهت کودکان و نوجوانان با محوریت مباحث آخرالزمانی و مبتنی بر پیشگوئی های تورا و انییل می نماید که بسیاری از آنها در ساهحجهانی اکران می شود[۹].

از جملة این فیلم ها می توان به: «پیشگوئی های نوسترآدامو »، «محاصره در هالیوود»، «اسرائیل کلید نجتات آمرتکتا»، «روز استتقبل »، «صتهیو  »، «جنتگ

ستارگا  رتگا »، «قد  DC»، «آخرالزما »، «آرمگدو »، «ارباب حلقه ها»، «متاترتکس ۱و۲»، «ترمینتاتور ۱و۲و۳»، «بازگشتت دوبتارب بتت متن»، «مصتائبمسیح»، «آخرتن وسوسه های مسیح» و قبل از آن فیلم هایی مانند: «بن هور»، «ده فرما »، «گلادتاتور ها» و صدها فیلم دیگر و نیز کارتون هاای فراوانای کاه در ایانخروص برای فرهنه سازی در بین کودکان و نوجوانان تولید و به نمایش در آمدند مانند: «تام و جری»، «سوپرمن»، «بت من» نام بارد ودر ساار هاای اخیار نیاز فایلم۲۰۱۲ که به پروژه ۲۰۱۲ معروف گردیده و بیانگر یک برنامه از پیش طراحی شده صهیونیست های مسیحی از سار ۲۰۰۵ میلادی به منظاور طراحای توطئاه هاای ازپیش تعیین شده آنان برای سار ۲۰۱۲ میلادی می باشد۲۱.

* مجامع مخفی:

خوب است از میاما م فی یهود )صهیونیسم( و نقش آن ها در این نرصه هم بدانید:

غرب و سران غربی سنّّت آلوده به آموزه ها و سنّّت های کهن، امیا شیهانی و نامقدیسند.

دکتر جی. دامنگوئز[۱۰]، مت ریص امور مرموز و سرّّی می گوید:

«در آمریکا ده هزار نفر طالا بین وجود دارد. چهل میلیون نفر برای یافتن جواب سؤالا  و ابهاما  خود به طالا بینان مراجعه می کنند. کلیسای شیهان پرستی در «کالیفرنیا» هشت هزار نضو دارد. در «میامی» و «نیویورک» بیست هزار کشیش سانترو وجود دارد و در «انگلستان» نُُه هزار جادوگر شناسایی شده  است؟۲۳ اگرچه روزگاری نام شرق، فرهنه شرقی و ساکنان شرق یادآور افسانه ها، موجودا  ماورایی آسمانی،  مثل جنّ و پری، تیربه نلوم غریبه و جادویی و از همه مهم تر آموزه ها و تیربه های قدسی بود و نام مردان سالک طریق الی الله و توانایی های خارق العادیه شان در صدر تذکره ها می نشست و اذکار و نس ه هایشان در طرفةالعینی هر امر ناشدنی را به اذن الله ممکن می ساخت، امروزه چنان از آن همه دور افتاده اند که حتّّی گفت وگو در این باره راهم نونی خرافه پرستی می شناسند، امروزه ردی و نشان همه منابا کهن شرقی را باید در موزه های غربی جست وجو کرد ».

دکتر جان کولمن، پژوهشگر و محقّقّ درباره میاما م فی و نویسنده کتاب «کمیته ۳۰۰»، جمله اهداف گروه های م فی را در نناوین زیر خلاصه می کند:

 1. اییاد یک حکومت جهانی )جهان تک حکومتی با نظام دینی و پولی یکسان(؛

                                                        

 1. ت ریب نهایی هوییت و نرق ملّّی همه کشورها؛
 2. ت ریب دین و به ویژه مسیحییت به استثنای کلیسایی که خود ساخته اند؛
 3. تسلّّط بر آحاد مردم جهان از راه به کارگیری وسایل کنترر ذهن )به قور برژینسکی فن سالاری الکترونیک(؛
 4. قانونی کردن موادی م دیر و تراویر و فیلم های جنسی؛
 5. پایان ب شیدن به روند صنعتی شدن و تولید مولّّدهای برق هسته ای که امکان رشد برابر صفر دوران فراصنعتی فراهم آید؛
 6. ت لیه شهرهای بزرگ بر اساس برنامه )آزمایشی(، که رژیم پل پت در «کامبوج» به مرحله اجرا درآورد.گفتنی است که برنامه های انیام شده پال پات، همگایدر ایالا متّّحده و به وسیله یکی از مؤسیسا  تحقیقاتی «باشگاه رم» تهیه و تنظیم گردید؛
 7. سانسور و نابود کردن تمام برنامه های  آفرینشهای نلمی، به جز آنها که در راستای منافا کمیته ۳۰۰ قرار دارند؛
 8. کشتار و نابودی حدود سه میلیارد انسان که اصهلاحاً مررف کنندگان بی مررف نامیده می شوند، از طریق اییااد  جناههاای محادود موضاعی در کشاورهایپیشرفته و اییاد گرسنگی و بیماری در کشورهای جهان سوم؛
 9. تضعیف بافت اخلاقی ملّّت ها از طریق افزایش بیکاری، رواج موادی م دیر، موسیقی راک. تبدیل کارگران و جوانان به طبقه بدون اخلاق، ناامید و مبتلا به الکل و موادی م دیر و  نریانکننده نلیه سن ّتّهای موجود؛
 10. به راه انداختن بحران های پی درپی و راهبری آنها تا مردم همه نقاط جهان از به دست گرفتن سرنوشت خود بازداشته شوند و در سرخوردگی و بای تفااوتی باهبی انتنایی اخلاقی کشیده شوند؛
 11. به وجود آوردن و معرفی  فرقههای تازه و فعیار نمودن فرقه هایی که در حار حاضر موجود هستند؛ از آن جمله  میتوان از              گروههای طرفدار )موزیک( راک و دزدان مسلّّح و گروه های ناهنیار، مانند «رولینه استونز» به رهبری مایک جکر(Mick Jageer) ؛
 12. اهتمام در گسترش فرقه های دینی، مانند سیک ها و آدم کش هایی نظیر جیم جونزJim Jones و پسر سام(Son of sam) ؛  صدور           اندیشه آزادی دینی به اطراف جهان برای  بیانتبار کردن ادیان موجود، به ویژه دین مسیحییت؛
 13. کشاندن نظام های اقترادی جهان به سوی فروپاشی کامل و سوق دادن کشورها به جانب بحران های سیاسی؛
 14. تسلّّط بر تمامی سیاست های خارجی و داخلی ایالا متّّحده آمریکا؛
 15. نفوذ و سلهه بر دولت ها و ت ریب انتبار حاکمییت آنان در درون و بیانتبار ساختن هر چه بیشتر مللی که آنها سمت                 نمایندگیشان را نهده دار  میباشند؛
 16. سازمان دهی یک ماشین ترور بین المللی و سازش با تروریست ها؛
 17. کوشش برای تسلّّط بر نظام آموزش و پرورش آمریکا با هدف تحریف کامل آن؛
 18. تلاش برای کاهش نفوذ مؤسیسا محلّّی و حمایت از مؤسیسا  بین المللی، مانند سازمان ملل، صندوق بین المللی پور، دادگاه لاهه و… بارای سالهه ساازمان ملالجانشین آنها.

کولمن اضافه  میکند، بیشتر این هدف ها را که ن ستین بار در سار ۱۹۶۹ میلادی طبقه بندی نمودم یا به موفّّقیت رسیده یا در حار رسیدن به پیروزی هستند۲۴.

اما از         آنیاییکه در میان تمامی مبانی فکری این جریان )مسیحیان بنیادگرا و یا مسیحیان صهیونیست( نبرد مقدسی به نام آرمگدون به ننوان نبرد پایانی خیر و شرّ )پایان تاریخ فوکویاما، جنه سرنوشت یا نبرد آخر گریس هانسل( امری محتوم به شمار  میرود و تمامی تلاش های سیاسی، اجتمانی، فرهنگی در غرب معهوف به راه اندازی این نبرد به اصهلاح مقدس در نگاه آن ها  میباشد. در این ب ش خوب است نباراتی هم در مورد این «جنه» بشنویم .

نبرد آرمگدو 

اما در مورد جنه به اصهلاح مقدس «آرمگدو » در دیدگاه صهیونیسم مسیحی به اخترار باید گفت:

آرمگدون واژة لاتین «هرمجیدو »۲۵ و منظور از آن دشت مرتفعی است که در ۵۵ کیلومتری شمار شهر قدس بین حیفا و قدس و در کرانة باختری و از دریاا باه

                                                        

 1. کمیته ۳۰۰، ص ۲۶ ـ ۲۹)تلخیص شده توسط نگارنده(.
 2. «هرمجیدون» یا «هرمجیدو» از دو کلمه ی هار= تپه و محل مرتفع و مجیدو= اشراف و به معنا تپه ی اشراف می باشد که در دیدگاه ایشان، محل تجلی قدرت و ظهور حضرت مسیح است. در عربی به آن جَبَلَ مجده و در فارسی «تپه شریفان»نامیده می شود.
 3. united states agency for international development  سازمان اداره توسعه بین المللی آمریکا
 4. national endowment for democraty

نمق ۱۵ کیلومتر در خاک فلسهین و در میاور  کوه صیهون قرار دارد و در دیدگاه آنان «محل تجلی قدرت و ظهور حضرت مسیح       است» آنها معتقدند که:

“جنگ )آرمگدو   در می گیرد و حضرت مسیح   در آسما  «آرمگدو » ظاهر می شود و فرزندا  اتمانی خود را به آستما  منتقتل متی کنتد و تهتود درآمادگی کامل است تا در روتاروئی با نیروهای محور شرارت و نیروهای اهرتمنی، آنها در اتن نبرد نابود و تهود در اتن جنگ پیروز  میشود، آ  گتاه مستیح بتهزمین باز  میگردد و پاتگاه حکومتی خود را در هیکل تا معبد سلیما  مستقر و ۱۰۰۰ سال )هزارب خوشبختی  حکومت می کند .”۲۶

آنها این ادنای خویش را با استنباط از این نبار  کتاب مقدس در «سِتِفر مکاشتفي توحن تا» ۲۷ کاه مای گویاد: «و تمتام آنتا  را در محلتی کته بته زبتا  عربتی

«هرمجیدو » خوانده  میشود، جمع کرد. » مهرح  مینمایند. ضمن  آنکه در پروتکلهای دانشوران یهود نیز آمده است که:

 «پیش از آ  که تهود و نفوذ و سلطي کامل خود را به دست آورند، لازم است جنگ جهانی برپا شود و دو ثلث بشر نابود شوند.»

بر اساس انتقادا  صهیونیسم مسیحی نتای  و مراحل این جناه و چگاونگی وقاو  آن کاه باه «نبترد آخرالزمتا  و دروازب ورود بته هتزارب خوشتبختی و تتاآرمگدو » معروف می باشد، به ترتیب زیر می باشد و پیروان اندیشه مسیحیت صهیونیستی وظیفه دارند برای تسریا در نملی شدن این حوادث تماام تالاش خاود را باهکار گیرند: )چنانچه در تفکرا  داربی به آن اشاره نمودیم(

 1. باید یهودیان از سراسر جهان به فلسهین آورده شوند وکشور اسرائیل در  گسترهای ازرودخانه نیل تا فرا  بوجود آیدویهودیان مهاجراهل نیا  خواهند بود .
 2. یهودیان باید مسید الاقری و مسید ص ره در بیت المقدس را منهدم کنند و به جای آن معبد بزرگ یهودیان را احداث نمایند.
 3. روزی که یهودیان مسید الاقری و مسید ص ره را منهدم نمایند، جنه نهایی مقدس )آرمگدون( به رهبری آمریکا و انگلیس آغاز می شود و در ایان جناه تماامجهان نابود خواهد شد.
 4. در روز آغاز جنه آرمگدون تمامی مسیحیان، توسط سفینه ای از دنیا به بهشت منتقل میشوند و از آنیا همراه مسایح، نظااره گار ناابودی جهاان و ناذاب سا تخواهند بود.
 5. زمانی که در جنه آرمگدون ضد مسیح یا دجار در حار پیروزی است، مسیح همراه مسیحیان به بهشت میرود و ظهور می کند، ضد مسایح را شکسات مای دهاد وحکومت جهانی خود را که مرکز آن بیت المقدس است، برپا خواهد کرد .

ایشان با استناد به موارد مذکور در «صحیفه حزقیال» و «زکرتای نبی» در باره این جنه که آمده است:

باران های سیل آسا و تگرگ های آتش و گوگرد موجب تکانهای س تی در زمین خواهد شد. کوه ها سرنگون می شوند، ص ره ها خواهند افتاادو جمیا حرار ها منهدم خواهد شد.

و نیز با توجه به این جملا  کتاب مقدس که میگوید:

گوشت پا های ایشان در حار ایستاده، کاهیده خواهد شد و چشم های آنها گداخته می شوند و زبانهایشان در دهانشان کاهیده خواهد شد.

آنان معتقدند که این جنه، اتمی و نوترونی خواهد بود.

لذا به طور خلاصه در اندیشه مسیحیت صهیونیست نتای  این جنه نبارتند از:

 1. کشتار کامل مسلمانان و انراب؛
 2. نابودی ۶/۵ مردم جهان؛
 3. کشتار ۳/۲ مردم یهود )تنها ۱۴۴۰۰۰ میمانند که مسیحی می شوند(. ؛
 4. خشک شدن رود خانه فرا ؛
 5. ت ریب کامل قدس )بویژه مسید الاقری و مسید ص ره جهت احداث میدد معبد سلیمان(؛
 6. نروج مسیحیان بنیادگرا به آسمان و نظارة حادثه از آسمان؛
 7. نزور مسیح و همراهانش پس از نابودی نیروهای شر وآغازه هزاره خوشب تی.

دکتر مورگان استرانه۲۸ در این مورد می گوید:

                                                        

 1. مراد آن ها از هزاره ی خوشبختی، همان حکومت جهانی یهود و بهشت دنیایی آنان می باشد، لذا در تََلمود ایشان آمده است که:

«هنگامی که مسیح حقیقی پا به عرصه ی وجود گذارد، یهود آن قدر ثروت و مال خواهد داشت که کلید صندوق هایشان را سیصد الاغ نمی تواند حمل کند .»

 1. سِفِر: ۱۶٫
 2. از تئوری پردازان صهیونیسم مسیحی است .

بر اساس نلم آخرالزمان شناسی؛ مسلمانان، بودائی ها، هندوها، کاتولیک ها و هر کس دیگر در جناه آخرالزماان هالاک خواهاد شاد و یاااین که به مسیحیت اصور گرا و بنیادگرا ایمان خواهد آورد و ۶/۵ مردم جهان از بین می روند.

لیندی گراهام مشاور نالی بوش هم می گوید:

جهان به سرنت به سوی آرمگدون در حرکت است و جوانان کنونی آخرین نسل تاریخ هستند .

 

آنها معتقدند:

اشرار و محور شرار  که با هدایت دجار، طرف مقابل این جنه مقدس می باشند و در آن نبرد همگی نابود خواهند شاد تاا مقدماة ظهاورمسیح فراهم گردد.

 1. از دیدگاه ایشان اشرار و محور شرار انراب، مسلمانان و حامیان آنان از جمله کشورهای ایران، آفریقا و لیبی می باشند

 

*سؤال پاتانی ما و قضاوت شما :

آیا باز هم ترور می فرمائید و آیا می توان باور داشت که مقابله غرب با ما و دنیای اسلام صرفا بر مبنای توانمندی هسته ای به بهانه ساخت بمب اتمی ،  یا منهقه استراتژیک خلی  فارس یا منابا نفت و گاز و غیره است؟

خیر جنگی است تمام نیارِ انتقادی در باب ظهور و آخرالزمان ، نبردی که در آن تنها یک پیروز قابل ترور است ، پیروزی حق بر باطل ، ظهور منیی نالم بشریت مهدی فاطمه            و خط پایانی بر تمامی مشکلا  بشر و آغاز تمدنی بزرگ ونوین با حاکمیت حضر  حیت ارواحناه فداه …..انشاءالله                                                                                                              الیس الربح بقریب  –  محمدمهدی حامدی – آذرماه ۱۳۹۶

 

[۱] . مسیح یهودی و فرجام جهان، عدنان اکتار، ص۱۳۴٫

[۲] . سخرانی وحدت ،۱۹۹۷، کتاب مسیح یهودی و فرجام جهان/ رضا هلال/ ص۱۶۹٫

[۳] . دایرةالمعارف یهودیت و صهیونیسم/ نشر سایان/ ص۱۴۶٫

[۴] . مسیح یهودی و فرجام جهان/ رضا هلال/ ص ۱۴۳٫

[۵] . همان.

[۶] . دایرةالمعارف یهودیت و صهیونیسم/ نشر سایان/ ص ۱۴۶٫

[۷] . برای آشنائی بیشتر با تفکرات جرج بوش رئیس جمهور صهیونیست و جنگ طلب آمریکا در پایان کتاب به متن سخنرانی وی در شصتمین سالگرد تاسیس اسرائیل در کنیست رژیم اشغالگر قدس که حاکی از شدت دلدادگی و وابستگی وی و دولتمردان آمزیکائی به این رژیم غاصب است، اشاره خواهیم کرد.

[۸] . دایرةالمعارف یهودیت و صهیونیسم/ نشر سایان/ ص ۱۵۱٫

[۹] . جهت اطلاع بیشتر ر.ك: هالیوود و فرجام جهان، چاپ مؤسسة موعود عصر تهران.

 1. ۲۱٫ کتاب پیشگوئی های آداموس تحت عنوان «مردي که آينده را مي ديد» در آمریکا و اروپا منتشر شده و فیلم سینمائی آن نیز توسط هالیوود ساخته و بارها در سراسر آمریکا و اروپا پخش گردیده است .

[۱۰] . Dr. J. Dominguez

 •  . Hayes, ph.D.ترجمه باران خردمند ،By Gianni Devincent، بررسی مجامع مخفی .۲۳

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false